Participativní plánování zadržování vody

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

1. Programová oblast: Active Citizens Fund
2. Grantová výzva: 62500-2021-004 / Active Citizens Fund - Průběžná výzva - Akční granty s uzávěrkou 31.3.2021

3. Název projektu: Participativní plánování zadržování vody v krajině

4. Číslo projektu: 62500-2021-004-AG12-1Q-0006

5. Termín realizace projektu (tj. období způsobilosti výdajů): od 1. 6. 2021 do 31. 1. 2022

6. Maximální výše nadačního příspěvku v EUR: 2934 €, resp. maximálně 100 % z celkových způsobilých nákladů projektu

Anotace projektu: 
V tomto projektu se zaměřujeme na aktivizaci, posílení a zapojení obyvatel venkova (podle metodiky Živá krajina
vytvořené spolkem Živá voda) do plánování místního akčního opatření na zadržování vody v krajině, vzdělávání a
rozhodování při řešení tohoto klimatického opatření a na zvýšení jejich participace v rozhodování ze strany veřejné
správy a široké veřejnosti. Bude zapojeno 30 osob do aktivit občanské společnosti a uspořádán vzdělávací seminář a 1
setkání zapojující občany (vznik místního akčního plánu "dále jen MAP"  na zadržování vody v krajině).

 

Cíle projektu
Hl. cíl: vytvořit model efektivního zapojení obyv. do tvorby MAP pro zadrž. vody v krajině (ZVVK), na kt. budou v návazných projektech probíhat již prakt. realizace míst. opatření.


Dílčí cíle:
posílit u občanů přesvědčení o možnosti vlast.vlivu v tématu zadržování vody  v krajině (dále jen "ZVVK") 


•rozvíjet obč.vzdělávání, veř.správy využitím propojení míst. obyvatel a lokál. koordinátora v tématu ZVVK
•posílit porozumění veř.správy a veřejnosti významu a přínosu obč.zapojování a obč.vzdělávání
•posílit porozumění veř.správy a veřejnosti v naléhavosti a možnostem řešení kl.změny
•z iniciativy místních naplánovat opatření zaměřené na ZVVK na místní úrovni
Dojde ke zlepšení situace. Obyvatelé obce budou mít zvýšené odhodlání a přesvědčení o možnosti vlastního vlivu a
zapojení do plánování zásadních klimat. opatření v obci. Posun bude v jejich motivaci, znalostech, občan. aktivitě.
Konkrétně
Min. 10 osob se bude podílet na tvorbě MAP
1 vzděl. sem. s odbor.pro veřejnost
1 dotazník. šetření
1 závěr. setkání, prezentace MAP

 

 

 

Projekty podpořené Nadací OSF: „Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických asociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

 

 

EN_

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promo-tes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards areduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is

strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.